Pályázat PTE EHÖK Belső Ellenőrző Bizottsági tagságra

Alulírott Takács Gyula, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként a PTE EHÖK Alapszabályában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint pályázatot írok ki:

PTE EHÖK Belső Ellenőrző Bizottsági tagságra

(1) Az EHÖK Belső Ellenőrző Bizottsága az EHÖK, illetve annak szakbizottságai, valamint a részönkormányzatok és annak bizottságai munkájának törvényességi felügyeletére létrehozott 5 tagú testület.

(2) A PTE EHÖK BEB tagjai a Pécsi Tudományegyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók közül kerülnek megválasztásra.

(3) A PTE EHÖK BEB tagok mandátuma visszavonásig érvényes, de legfeljebb 1 évre szól, mely meghosszabbítható.

(4) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a jelölt önéletrajzát (mely tartalmazza a pályázó NEPTUN-kódját),

b) a jelölt motivációs levelét,

c) 15 napnál nem régebbi tanulmányi osztály által kiállított hallgatói jogviszony igazolást.

d) A pályázónak a pályázat minden lapját (a hallgatói jogviszony igazolás kivételével) saját kezű aláírásával kell ellátnia. Ezen feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

(5) A pályázat benyújtásának határideje 2017. január 13. (péntek) 14:00

(6) A pályázatok leadásának helye: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. PTE EHÖK iroda

(7) A pályázaton való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása.

(8) A PTE EHÖK Belső Ellenőrző Bizottság tagjait a PTE EHÖK Küldöttgyűlése választja meg abszolút többséggel.

 

Pécs, 2017. január 9.

Takács Gyula

        elnök     

PTE EHÖK