2016. Szép magyar beszéd verseny

Felhívás

a 2016. évi Szép magyar beszéd versenyre


A 2016-os Szép magyar beszéd verseny PTE BTK válogatóját 2016. április 5-én (kedden) 14:00 órakor tartjuk a Szenes Klubban. A kari versenyen a PTE BTK-val aktív hallgatói jogviszonyban lévő nappali tagozatos hallgatók indulhatnak. A kari verseny nyertese vehet részt a PTE BTK képviseletében az országos döntőn. A kari nyertes nevét és jelentkezési lapját április 8-ig kell megküldeni az országos döntőt rendező intézménynek. Kérjük, hogy a résztvevők a szabadon választott és a kötelező szöveget három-három példányban hozzák magukkal a háromtagú zsűri számára.


A központi versenyfelhívás főbb részletei az alábbiak:


A Kazinczy–díj Alapítványi Bizottság és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2015/2016-os tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.


Az országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak.


A versenyfeladat:

Egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő és értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása; elsősorban a 20-21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből. A szöveg ne haladja meg a három (3) percet; a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy annak valamely részlete legyen.


A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:

a) jó szövegértés és szöveghűség,

b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,

c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,

d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.


Az országos döntőt 2016. május 6-án rendezzük meg Esztergomban.


Az országos döntőt rendező intézmény a verseny részletes programját a jelentkezőnek közvetlenül küldi meg. Az országos döntőre a versenyző a választott szövegét – a forrás pontos megjelölésével – 12 példányban vigye magával, s jelentkezésekor adja le a szervezőirodában.

A versenyzők teljesítményét szakmailag kompetens zsűri bírálja el. Az országos döntő legjobb versenyzői (a létszámtól és a verseny színvonalától függően 10-15 fő) Kazinczy–érmet és pénzjutalmat kapnak. Sor kerül különdíjak és könyvjutalmak odaítélésére is.

 

A jelentkezésni az info@pecsibolcsesz.hu email címen tudtok.