Tájékoztatás a tanári képzésben résztvevő hallgatók képzési idejével kapcsolatban

 

A napokban számos megkeresés érkezett a Hallgatói Önkormányzathoz a tanári képzésben résztvevő hallgatótársaktól a képzési és támogatási idővel kapcsolatban.

A megkeresések alapja, hogy a tanári képzésben résztvevő hallgatók képzési ideje 6 félév (BA), illetve 5 félév (MA) azaz támogatási idejük csupán plusz egy félév a diszciplináris képzésben résztvevőkkel szemben. A kérdések fókuszában az állt, hogy van-e lehetőségük további támogatott félévre, hiszen az 2005. évi felsőoktatási törvény 55.§ (4) bekezdése alapján.  

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattól (továbbiakban: EHÖK) állásfoglalást kértünk a hatályos szabályok értelmezésére, hiszen az EHÖK lát el képviseleti feladatokat másodfokon, melyet az alábbiakban olvashattok el:

„A hatályos felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 55. § (2) bekezdése alapján egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is.

A rendelkezés, tehát meghatározza, hogy egy hallgató mennyi államilag támogatott félévet használhat el a felsőoktatásban, függetlenül attól, hogy azt hány képzésben és milyen képzési ciklus(ok)ban (BA, MA, FSZ, osztatlan képzés) teszi meg.

Ugyanezen § (4) bekezdése rögzíti azt a rendelkezést, amelyet a PTE SZMSZ 6. számú melléklete a térítési és juttatási szabályzat is tartalmaz [8. § (1) bek.]:

Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje.

A két rendelkezés közötti látszólagos ütközést a törvény ugyanezen §-ának (3) bekezdése oldja fel, visszautalva a fent már részletezett (2) bekezdésre:

Ha a hallgató kimerítette a - (2) bekezdésben meghatározottak szerint - rendelkezésére álló támogatási időt, csak költségtérítéses képzési formában folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban.

Tekintettel arra, hogy a törvény a felsőoktatásban folyó képzést szabályozó legmagasabb jogszabály, így értelmezési vita esetén annak rendelkezéseit kell figyelembe venni.

Fentiek alapján a törvény egyértelműen rögzíti, hogy az a hallgató, aki már 12 féléven keresztül folytatott tanulmányokat államilag támogatott képzésben minden egyéb – a törvényben nem rögzített - körülménytől függetlenül csak költségtérítéses finanszírozási formában folytathatja tanulmányait.”