PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Márton Áron Szakkollégiumi Program

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanévben a magyarországi és a szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külhoni magyar hallgatók részére a Márton Áron Szakkollégiumi Programban való részvételre
 
1. A pályázat célja
 
A tanulmányaikat a felsőoktatásban végző külhoni, magyar nemzetiségű hallgatók tehetséggondozása szakkollégiumi keretek között, elősegítendő a szülőföldön maradást, illetve a visszatérést a szülőföldre.
 
2. A pályázat benyújtására jogosultak köre
 
Pályázatát benyújthatja a felsőfokú tanulmányait szülőföldjén vagy Magyarországon bármely képzési terület alap- (BA/BSc) vagy mesterszakán (MA/MSc), valamint osztatlan képzésén nappali munkarendben folytató magyar nemzetiségű, külhoni hallgató a Kárpát-medence területéről (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia), várostól,
felsőoktatási intézménytől, kartól, évfolyamtól függetlenül. Egyéb ösztöndíj (miniszteri ösztöndíj, stb.) elnyerése nem kizáró ok, de a szakkollégiumi tanulmányi kötelezettségeket más ösztöndíj keretében végzett munka nem váltja ki. A 2017-2018-as tanévben szakkollégista tagságot nyert hallgatók a felvételi eljárásban nem vesznek részt, de műhelyvezetői támogatás esetén kérvényt nyújthatnak be tagságuk meghosszabbítására. A kérvény elbírálásával kapcsolatos eljárást a Tanulmányi Szabályzat 6. § (1)–(4) pontjai szabályozzák: https://martonaron.elte.hu/szakkollegium/szabalyzatok
 
3. A pályázat szakmai keretei, a szakkollégista kötelezettségei
 
A Szakkollégium működésével erősíteni kívánja a kisebbségben élő magyarság nemzethez tartozásának tudatát, a magyar kulturális örökséghez való kötődését, valamint a magyar szellemi élet egyik értékmegőrző és értékteremtő központjaként fel kívánja készíteni tagjait a tudományok és a kultúra fejlesztését célzó önálló tevékenységre. A Szakkollégium egyes
hazai, valamint nemzetközi tudomány- és oktatásszervezési feladatokat is magára vállal. Sikeres pályázat esetén a hallgató szakkollégiumi tagságot nyer a Márton Áron Szakkollégium valamelyik szakmai műhelyében 10 hónapra. A szakkollégista köteles szakmai munkáját műhelyvezetőjével egyeztetve, a Szakkollégium Tanulmányi Szabályzatában foglaltak szerint végezni. A szakkollégista vállalja a tudományterületének megfelelő, pályázatában kijelölt vagy műhelye által előzetesen megadott tárgyú kutatómunka magas színvonalú elvégzését. A szakmai munka végezhető önállóan/konzultációs keretek között (szülőföldön tanuló szakkollégista esetén), vagy szemináriumi/konzultációs keretek között (Magyarországon
tanuló szakkollégista esetén). A szülőföldjén tanuló szakkollégista a félév során konzultáció céljából tartja a kapcsolatot
kijelölt szakmai vezetőjével, valamint minden félévben legalább két alkalommal személyesen is beszámol az elvégzett munkáról. A beszámoló helyszíne Budapest. Az egyik beszámoló a műhelyvezető engedélyével történhet a szülőföldről is.
A Magyarországon tanuló szakkollégista a műhelyvezetőjével előzetesen egyeztetett, kutatási témájának megfelelő, folyamatosan ellenőrzött szakmai munkát végzi. Amennyiben a Magyarországon tanuló szakkollégista Magyarország valamelyik nem budapesti felsőoktatási intézményében végzi tanulmányait, vállalja, hogy minden félévben  legalább egy alkalommal személyesen is beszámol műhelyvezetőjének az elvégzett munkáról. A beszámoló helyszíne Budapest. Vállalja továbbá, hogy minden félévben előre egyeztetett formában részt vesz valamely külhoni felsőoktatási intézmény vagy tudományos/kutató intézmény egy szakmai rendezvényén. Amennyiben a Magyarországon tanuló szakkollégista Budapest valamelyik felsőoktatási intézményében végzi tanulmányait, vállalja, hogy minden félévben előre egyeztetett
formában részt vesz valamely külhoni felsőoktatási intézmény vagy tudományos/kutató intézmény két szakmai rendezvényén.
Valamennyi szakkollégista vállalja, hogy szakmai munkáját, kutatási eredményeit minden évben a Szakkollégium Tanulmányi Szabályzatában foglaltak szerint írásban műhelyvezetője rendelkezésére bocsátja, valamint előzetes megbeszélés alapján bemutatja a Szakkollégium megfelelő szakmai fórumain (műhelykonferencia, nyári egyetem stb.). A Szakkollégium vállalja, hogy a szakmai színvonal emelésére minden félévben nyelvi kurzusokat hirdet, valamint a helyi adottságoknak megfelelően együttműködési szándéknyilatkozatokat köt regionális szakkollégiumokkal, határon túli intézményekkel.
Az egyes részkérdések tekintetében a Szakkollégium szabályzatai a mértékadóak.
 
4. Általános tudnivalók
 
A pályázaton rendelkezésre álló pénzügyi forrás keretösszege 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint. A szakkollégiumi ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 100 fő. A szakkollégiumi ösztöndíj 10 hónapra (a 2018/2019-es tanév őszi félévére /5 hónap/, valamint a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére /5 hónap/) szól, mértéke minden ösztöndíjas hallgató esetében egységesen, a szakkollégiumba felvett nyertes pályázók számának függvényében kerül megállapításra az alábbiak szerint:
 
A szakkollégiumi ösztöndíj mértéke: 
  • egységesen 50.000 Ft/hó/fő, azaz összesen 500.000 Ft/tanév/fő minden ösztöndíjasnak (a szakkollégiumba felvételt nyert maximális 100 fős ösztöndíjas létszám esetén)
  • Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat (például szerződéskötés) az ELTE látja el. Az ösztöndíj folyósításának feltétele a Magyarországon nyitott bankszámla.
 
5. A pályázatok elbírálásának módja, felvételi eljárás
 
A meghirdetett pályázati kiírás feltételeinek megfelelő (lásd 2. fejezet), és formai szempontból érvényes pályázatokat (lásd 6. és 7. fejezet) a Szakkollégium Felvételi Bizottsága előzetes szűrésnek veti alá, véleményezi szakmai színvonalát és a kutatási program megvalósíthatóságát, majd közzéteszi a szóbeli felvételi vizsgára behívott pályázók névsorát. A szóbeli felvételi vizsga során a Felvételi Bizottság Szakmai Bizottságai minden behívott pályázóval kötetlen beszélgetést folytatnak, majd az írásban benyújtott anyag és a szóbeli felvételi együttes eredménye alapján javaslatot tesznek a szakkollégiumi tagság és az ezzel
járó ösztöndíj megítélésére. Az Igazgató vagy a Kurátor valamennyi felvételre javasolt hallgatóval rövid személyes
beszélgetést folytat. A tagság odaítéléséről az Igazgató dönt a Felvételi Bizottság véleményének meghallgatását
követően. A sikeres pályázók névsorát a Szakkollégium Igazgatója teszi közzé a szóbeli felvételi
vizsgától számított legkésőbb harmadik munkanapon a Szakkollégium honlapján.
A Szakkollégium felvételi eljárásáról részletesen a Szakkollégium Felvételi Szabályzata
rendelkezik.
A pályázati anyag a pályázó szakjának megfelelő képzési terület alapján az alábbi szakmai
műhelyekbe kerül besorolásra:
1. Bölcsészettudományi műhely;
2. Természettudományi műhely;
3. Informatikai műhely;
4. Jogi és Társadalomtudományi műhely;
5. Gazdaságtudományi műhely: a műhely kutatási fókusza a gazdasági fejlődés mély kulturális és történelmi gyökerei. A műhelytagok a tanév folyamán ebben a tárgykörben hallgatnak előadásokat, és az ebben a tárgykörben kiválasztott specifikus
témában végeznek kutatást a műhelyvezető szakmai támogatásával. A műhely a meghirdetett kutatási fókusztól eltérő gazdasági témában is fogad pályázatokat;
6. Pedagógusképző műhely: a műhely átfogó kutatást tervez a pedagógus munka eredményességét meghatározó összefüggések vizsgálatára, különös tekintettel a folyamatos szakmai fejlődés/fejlesztés rendszerét alkotó tényezőkre. Közvetlen cél a pedagógusok felkészülését, szakmai fejlődését befolyásoló rendszerszintű, szervezeti
és egyéni tényezők jellemzőinek, kapcsolatrendszerének és hatásának elméleti feltárása. Pályázatokat a műhely kizárólag a meghirdetett kutatásban való közreműködéshez vár;
7. Műszaki műhely;
8. Orvos-, Egészség- és Sporttudományi műhely;
9. Művészeti műhely;
10. Nemzetstratégiai műhely: a műhelybe benyújtott pályázatokat a külhoni magyar kisebbségek nyelvi, kulturális, szociális, gazdasági, társadalmi, jogi helyzetének, a kisebbség-többség, kisebbség-anyaország viszonyának, valamint az Európai Unió és
Európai Unión kívüli államok kisebbségségpolitikájának kutatásával kapcsolatban várjuk.
 
6. A pályázás és a felvételi eljárás főbb időpontjai
 
A pályázat elektronikus úton, pályázati űrlap kitöltésével nyújtható be az alábbi oldalon:
http://martonaronurlap.elte.hu/index.php
Az űrlap kitöltéséhez segédletet itt talál:
https://martonaron.elte.hu/media/1e/36/f19b4829e4ca4bb677e60249bc00add0c50731ca0d8e1
40f1be2aea766f9/masz-palyazati-urlap-utmutato.pdf
Határidő: 2018. augusztus 21.
Felhívjuk figyelmét, hogy hiánypótlásra kizárólag a hallgatói jogviszonyának igazolása esetén van mód indokolt esetben! Az erről szóló hivatalos dokumentumot a szakkollégista tagságot nyert hallgató utólagosan is bemutathatja. Minden egyéb hiányosság esetén a pályázat formai szempontból hibásnak minősül!
A szóbeli felvételi vizsgára testületi döntés alapján behívott hallgatók névsora megtekinthető a Szakkollégium honlapján 2018. augusztus 27-től.
A szóbeli felvételi vizsgára Budapesten, 2018. szeptember 3–7 között kerül sor, a pontos helyszínt és időpontot a behívott hallgatók névsorával együtt tesszük közzé.
Az egyedi döntés alapján szakkollégiumi tagságot nyert hallgatók névsora megtekinthető 2018. szeptember 10-től a Szakkollégium honlapján.
 
 
7. A pályázathoz csatolandó mellékletek
 
(a pályázat kizárólag valamennyi, alább felsorolt melléklet benyújtásával érvényes)
a) kitöltött pályázati űrlap:
http://martonaronurlap.elte.hu/index.php
b) önéletrajz (hagyományos, leíró jellegű)
c) hallgatói jogviszony igazolása/felvételi határozat
d) szakmai kutatási terv legalább 1, legfeljebb 2 oldalban (Times New Roman betűtípus, 12
betűméret, másfeles sorköz), mely tartalmazza az alábbiakat:
 szakmai érdeklődés leírása,
 az eddig elvégzett szakirányú tanulmányok bemutatása
 szakmai/kutatási terv bemutatása („Milyen tudományos munkát szeretnék végezni?”)
 a pályázat benyújtásának motivációi („Miért jelentkeztem?”)
e) nyelvvizsgabizonyítvány másolata
A mellékleteket pdf vagy jpeg vagy tiff formátumban kérjük feltölteni.
Kérjük, olvassa el az európai általános adatvédelmi rendeletről (GDPR) szóló tájékoztatót itt:
https://martonaron.elte.hu/media/79/ae/0b04cd80322741c81f7a550010d4847be734463d4feae
91f023f5b648033/GDPR-adatkezelési-tájékoztató.pdf
 
8. Nem pályázhatnak
 
a) a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek;
b) a PhD-tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók.