Pályázati felhívás: Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Pályázati felhívás
 
A PTE Bölcsészettudományi Karának Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága pályázatot hirdet NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ (rendeletben, szabályzatokban szereplő korábbi elnevezése „köztársasági ösztöndíj”) elnyerésére a 2018/2019. tanévre.
 
A pályázat célja a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatók támogatása. A pályázati felhívás alapja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, a Pécsi Tudományegyetem SzMSz 6. számú melléklete, azaz a PTE térítési és juttatási szabályzata 17.§, valamint a „PTE BTK Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábban Köztársasági Ösztöndíj) Pályázat pontrendszer és kitöltési útmutató”.
 
A pályázók köre
 
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a PTE BTK azon államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges),teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.
Pályázatot nem nyújthatnak be a beadáskor tanulmányaikat tanulmányi okból már képzési időn túl folytató hallgatók.
 
Az ösztöndíj mértéke
 
Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 2018-ban 40000 Ft havonta.
 
A folyósítás feltételei
 
A 2018/2019. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2018/2019. tanévben folyósítható a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése szerint a teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató részére.
 
Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2018/2019. tanév első félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is ezen ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (a 2018/2019. tanév második félévében) folytatja.
 
Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel – kivéve az előző bekezdésben meghatározott esetben –, számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj a továbbiakban nem folyósítható; az Nftv. 59. § (2) bekezdése alapján azonban nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya – az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint –, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert (azaz az Nftv. alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás időszakában – felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként);
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.
Az elnyert ösztöndíj folyósítása csak aktív hallgatói jogviszony esetén lehetséges!
 
A pályázat benyújtása
 
A pályázatot egy eredeti példányban kell eljuttatni a PTE BTK Kari Hivatalába vagy személyesen (Pécs, Ifjúság útja 6., D épület 118. iroda), vagy postai úton az alábbi címre: PTE BTK Kari Hivatal, Bózsa-Rappai Erika, 7624, Pécs, Ifjúság útja 6.
 
Beadási határidő (személyes benyújtás vagy postabélyegző dátuma): 2018. 06.27., hétfő 14.00 óra.
 
Kérjük feltüntetni a borítékon az alábbiakat nyomtatott nagybetűkkel vagy géppel írva:
-      a pályázó neve,
-      a pályázó NEPTUN-kódja,
-      a pályázó szakja-szakpárja,
-      „Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat” tárgy.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell 
a kitöltési útmutatóban részletezett adatok és sorszámozott mellékletek csatolásával az alábbiakat:
a)       a kitöltött pályázati adatlapot, (letölthető a http://www.btk.pte.hu/ honlapról, illetve felvehető a Diák Centrumban és a Szolgáltató Irodában)
b)      a nyelvvizsga bizonyítványok fénymásolatát,
c)       két írásos oktatói ajánlást, melyek legalább egyike a Kar főállású oktatójától kell, hogy származzon,
d)      a szakmai és tudományos tevékenységek, publikációk és konferencia-előadások igazolását, mellékleteit,
e)   a hallgató által végzett egyéb szakmai/tudományos, illetve a Kar jó hírét öregbítő vagy szellemi életét színesítő tevékenységek ismertetését, igazolását.
 
A pályázat beadása után hiánypótlásra nincs lehetőség.
 
A pályázó felelőssége, hogy a benyújtott adatok és igazolások egyértelműek, értékelhetők és pontozhatók legyenek. Hiányos adatokat a PÖB nem vesz figyelembe, és nem pontoz.
A pályázatban hamis adatok megadása a pályázatból való azonnali kizárást vonja maga után.
A korábban köztársasági ösztöndíjban részesült hallgató előzőleg már figyelembe vett tevékenységeiért pont nem adható.
 
A pályázat elbírálásának menete
 
A pályázók tanulmányi eredményeire vonatkozó pontok a korrigált kreditindex alapján kerülnek megállapításra. (Ennek számítási módja a PTE SzMSz 5. sz. melléklete, azaz a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 56. § 7. bekezdésében található, kiszámítását a Tanulmányi Osztály végzi.)
A szakmai tevékenységet a PÖB pontszámokkal értékeli a „PTE BTK Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábban Köztársasági Ösztöndíj) Pályázat pontrendszer és kitöltési útmutató” alapján.
A tanulmányi eredményekre és a szakmai tevékenységre vonatkozó pontok összege adja a végleges pontszámot, mely a rangsorolás alapja.
 
A pályázatok elbírálásának és a bírálat közzétételének határideje: 2018. július 6.
 
A PÖB által javasolt pontszámokról és rangsorról a kar a hallgatókat a BTK honlapján (ww.btk.pte.hu), valamint a BTK TO faliújságján keresztül értesíti.
A PÖB által megítélt pontszám ellen fellebbezés nyújtható be a Kar dékánjához (a pályázatok benyújtásával azonos címre, illetve módon), melynek beérkezési határideje 2017. július 16. 12.00 óra.
A fellebbezési határidő elmulasztása esetén további fellebbezésnek nincs helye.
A fellebbezéseket a dékán 2018. július 20-ig elbírálja, a döntésről értesíti a hallgatót és a PÖB-öt, a fellebbezés eredményét pedig a BTK honlapján (ww.btk.pte.hu), valamint a BTK TO faliújságján teszi közzé.
Ekkor válik véglegessé a pályázatok rangsora. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj odaítéléséről az oktatásért felelős miniszter dönt.
 
A szükséges dokumentumkat alábbiakban, csatolva láthatók: adatlap, felhívás és az ösztöndíj pontrendszere