Köztársasági Ösztöndíj felhívás

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 
Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága pályázatot hirdet

köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2012/2013-as tanévre

 

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 104. § (5) bekezdése,
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a,
az EMMI Tájékoztató a 2012/2013. tanévi köztársasági ösztöndíjról,
Pécsi Tudományegyetem SzMSz 6. számú melléklete, azaz a PTE térítési és juttatási szabályzata 17.§,
valamint a Pontrendszer a köztársasági ösztöndíj pályázatok elbírálásához a PTE BTK-n dokumentumok alapján.

Pályázati feltételek

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a PTE BTK azon teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.

Pályázhatnak a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatók.

Pályázatot nem nyújthatnak be a beadáskor tanulmányaikat már képzési időn túl folytató hallgatók.

A 2012/2013. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2012/2013. tanévben folyósítható. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

A minisztériumi tájékoztató szerint: „amennyiben a hallgató - a képzési időnek megfelelően - páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2012/2013. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (tehát a 2012/2013. tanév második, tavaszi félévében) folytatja.
Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Ftv. 50. §-ában, valamint 76. §-ában meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel - kivéve az előző bekezdésben meghatározott esetben -, számára a köztársasági ösztöndíj tovább nem folyósítható."

A felhívásra az alapképzésből mesterképzésbe felvételiző, arra érdemes hallgatók is benyújthatják pályázatukat.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege

  • a 2012. szeptember-december közötti időszakra (négy hónapra) a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 11. § (1) bekezdése alapján 34000 Ft havonta,
  • a 2013. év első hat hónapjára vonatkozóan havi összege az adott évre szóló költségvetési törvényben meghatározott összeg egy tizede.

A pályázatok benyújtása

A pályázatot a BTK Pályázati, Innovációs és Külkapcsolati Osztályára egy eredetipéldányban kell eljuttatni személyesen (D épület 104. iroda) vagy postai úton (az alábbi címre: PTE BTK Pályázati, Innovációs és Külkapcsolati Osztály, Harisné Dobai Teodóra, 7624, Pécs, Ifjúság útja 6.).

Beadási határidő (személyes benyújtás vagy postabélyegző dátuma):
2012. június 27. szerda 14.00 óra.

Kérjük feltüntetni a borítékon az alábbiakat nyomtatott nagybetűkkel vagy géppel írva:

-      a pályázó neve,
-      a pályázó EHA-kódja,
-      a pályázó szakjának megnevezése.

A pályázat beadása után hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázó felelőssége, hogy a benyújtott adatok és igazolások egyértelműek, értékelhetők és pontozhatók legyenek. Hiányos adatokat a PÖB nem vesz figyelembe, és nem pontoz.

A pályázatban hamis adatok megadása a pályázatból való azonnali kizárást vonja maga után.

Az előző tanévekben köztársasági ösztöndíjban részesült pályázó korábban figyelembe vett tevékenységeiért pontokat nem kap.

A pályázatnak tartalmaznia kell

Pontrendszer a köztársasági ösztöndíj pályázatok elbírálásához a PTE BTK-ndokumentumban részletezett adatok és mellékletek csatolásával az alábbiakat:

a)      a kitöltött pályázati adatlapot (letölthető a ITT, illetve felvehető a Diák Centrumban és a Szolgáltató Irodában);
b)      a nyelvvizsga bizonyítványok fénymásolatát;
c)      a szakmai és tudományos tevékenységek rövid ismertetését, igazolását, mellékleteit;
d)     két írásos oktatói ajánlást, melyek legalább egyike a Kar főállású oktatójától kell, hogy származzon;
e)      publikációkat és konferencia előadásokat tartalmazó listát, a pontrendszerben részletezett adatokkal, mellékletek csatolásával;
f)       a hallgató által végzett egyéb szakmai/tudományos, illetve a Kar jóhírét öregbítő vagy szellemi életét színesítő tevékenységek ismertetését, igazolását.

A pályázatok elbírálása és felterjesztése

A pályázók tanulmányi eredményeire vonatkozó pontok a korrigált kreditindex alapján kerülnek megállapításra. (Ennek számítási módja a Pécsi Tudományegyetem SzMSz 5. sz. melléklete, azaz a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 56. § 7. bekezdésébentalálható, kiszámítását a Tanulmányi Osztály végzi.)

A szakmai tevékenységet a PÖB pontszámokkal értékeli a Pontrendszer a köztársasági ösztöndíj pályázatok elbírálásához a PTE BTK-n alapján.

A tanulmányi eredményekre és a szakmai tevékenységre vonatkozó pontok összege adja a végleges pontszámot, mely a rangsorolás alapja.

A pályázatok elbírálásának és a bírálat közzétételének határideje: 2012. július 10.
A pályázatok elbírálásának menetéről a PÖB jegyzőkönyvet készít.
A PÖB által javasolt pontszámokról és rangsorról a Pályázati, Innovációs és Külkapcsolati Osztály a hallgatókat a BTK honlapján (ww.btk.pte.hu), valamint a BTK TO faliújságján keresztül értesíti.

A PÖB által megítélt pontszám ellen fellebbezés nyújtható be a Kar dékánjához (a pályázatok benyújtásával azonos címre, illetve módon), melynek beérkezési határideje:2012. július 18. 12.00 óra.

A fellebbezési határidő elmulasztása esetén további fellebbezésnek nincs helye.

A fellebbezéseket a dékán 2012. július 23-ig elbírálja, a döntésről értesíti a hallgatót és a PÖB-öt, a fellebbezés eredményét pedig a BTK honlapján (ww.btk.pte.hu), valamint a BTK TO faliújságján teszi közzé.
Ekkor válik véglegessé a pályázatok rangsora.

A köztársasági ösztöndíj odaítéléséről az oktatásért felelős miniszter dönt.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:
Pályázati felhívás
Pályázati adatlap
Pontrendszer a Köztársasági Ösztöndíj pályázatok elbírálásához a PTE BTK-n