Kiírásra került a Köztársasági ösztöndíj - pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága pályázatot hirdet
KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE A 2013/2014-ES TANÉVRE
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a,
 
Pályázati feltételek
 
Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a PTE BTK azon államilag támogatott illetve költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek. Pályázhatnak a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatók. Pályázatot nem nyújthatnak be a beadáskor tanulmányaikat már képzési időn túl folytató hallgatók.
 
Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 2013-ban az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 34 000 Ft havonta.
 
A 2013/2014. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2013/2014. tanévben folyósítható (a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése szerint a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató részére); amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2013/2014. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (tehát a 2013/2014. tanév második, tavaszi félévében) folytatja.
 
Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel – kivéve a tájékoztató előző, d) pontjában meghatározott esetben –, számára a köztársasági ösztöndíj tovább nem folyósítható; nem szűnik meg azonban az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya – az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint –, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert (azaz az Nftv. alapján a köztársasági ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás időszakában – felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként).
 
A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.
 
A pályázatok benyújtása
 
A pályázatot a BTK Pályázati, Innovációs és Külkapcsolati Osztályára egy eredeti
példányban kell eljuttatni személyesen (D épület 104. iroda) vagy postai úton (az alábbi
címre: PTE BTK Pályázati, Innovációs és Külkapcsolati Osztály, Harisné Dobai Teodóra,
7624, Pécs, Ifjúság útja 6.).
 
Beadási határidő (személyes benyújtás vagy postabélyegző dátuma):
2013. július 3. szerda 14.00 óra.
 
Kérjük feltüntetni a borítékon az alábbiakat nyomtatott nagybetűkkel vagy géppel írva:
- a pályázó neve,
- a pályázó EHA-kódja,
- a pályázó szakjának megnevezése.
 
A pályázat beadása után hiánypótlásra nincs lehetőség! A pályázó felelőssége, hogy a benyújtott adatok és igazolások egyértelműek, értékelhetők és pontozhatók legyenek. Hiányos adatokat a PÖB nem vesz figyelembe, és nem pontoz.
A pályázatban hamis adatok megadása a pályázatból való azonnali kizárást vonja maga után. Az előző tanévekben köztársasági ösztöndíjban részesült pályázó korábban figyelembe vett tevékenységeiért pontokat nem kap.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell
 
dokumentumban részletezett adatok és sorszámozott mellékletek csatolásával az
alábbiakat:
 
a) a kitöltött pályázati adatlapot (letölthető innen, illetve
felvehető a Diák Centrumban és a Szolgáltató Irodában);
b) a nyelvvizsga bizonyítványok fénymásolatát;
c) a szakmai és tudományos tevékenységek rövid ismertetését, igazolását, mellékleteit;
d) két írásos oktatói ajánlást, melyek legalább egyike a Kar főállású oktatójától kell, hogy
származzon;
e) publikációkat és konferencia előadásokat tartalmazó listát, a pontrendszerben
részletezett adatokkal, mellékletek csatolásával;
f) a hallgató által végzett egyéb szakmai/tudományos, illetve a Kar jóhírét öregbítő vagy
szellemi életét színesítő tevékenységek ismertetését, igazolását.
 
A pályázatok elbírálása és felterjesztése
 
A pályázók tanulmányi eredményeire vonatkozó pontok a korrigált kreditindex alapján
kerülnek megállapításra. (Ennek számítási módja a Pécsi Tudományegyetem SzMSz 5. sz.
kiszámítását a Tanulmányi Osztály végzi.)
 
A szakmai tevékenységet a PÖB pontszámokkal értékeli a Pontrendszer a köztársasági
 
A tanulmányi eredményekre és a szakmai tevékenységre vonatkozó pontok összege adja a
végleges pontszámot, mely a rangsorolás alapja.
 
A pályázatok elbírálásának és a bírálat közzétételének határideje: 2013. július 10.
A pályázatok elbírálásának menetéről a PÖB jegyzőkönyvet készít.
 
A PÖB által javasolt pontszámokról és rangsorról a Pályázati, Innovációs és Külkapcsolati Osztály a hallgatókat a BTK honlapján, valamint a BTK TO faliújságján keresztül értesíti.
 
A PÖB által megítélt pontszám ellen fellebbezés nyújtható be a Kar dékánjához (a pályázatok benyújtásával azonos címre, illetve módon), melynek beérkezési határideje: 2013. július 17. 12.00 óra. A fellebbezési határidő elmulasztása esetén további fellebbezésnek nincs helye.
 
A fellebbezéseket a dékán 2013. július 22-ig elbírálja, a döntésről értesíti a hallgatót és a PÖB-öt, a fellebbezés eredményét pedig a BTK honlapján, valamint a BTK TO faliújságján teszi közzé.
 
Ekkor válik véglegessé a pályázatok rangsora.
 
A köztársasági ösztöndíj odaítéléséről az oktatásért felelős miniszter dönt.
 
2013. június 3.
 
Pályázati és Ösztöndíj Bizottság
PTE BTK