EHÖK Belső Ellenőrző Bizottság tagsági pályázata

Az EHÖK Belső Ellenőrző Bizottsága az EHÖK, illetve annak szakbizottságai, valamint a részönkormányzatok és annak bizottságai munkájának törvényességi felügyeletére létrehozott 5 tagú testület. A PTE EHÖK BEB tagjai a Pécsi Tudományegyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatókközül kerülnek megválasztásra. A PTE EHÖK BEB tagok mandátuma visszavonásig érvényes, de legfeljebb 1 évre szól, mely meghosszabbítható.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a jelölt önéletrajzát (mely tartalmazza a pályázó NEPTUN-kódját),
b) a jelölt motivációs levelét,
c) 15 napnál nem régebbi tanulmányi osztály által kiállított hallgatói jogviszony igazolást.
d) A pályázónak a pályázat minden lapját (a hallgatói jogviszony igazolás kivételével) saját kezű aláírásával kell ellátnia. Ezen feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

A jelentkezési határidő: 2016. május 13. (péntek) 10:00 – 2016. május 20. (péntek) 12:00. A postai feladás határideje: 2016. május 18. (szerda). A pályázati időszak a beérkezett pályázatok számtól függően szükség szerint meghosszabbítható.
A pályázatok – postai vagy személyes – leadásának helye:
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
PTE EHÖK iroda
A pályázaton való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása.
A PTE EHÖK Belső Ellenőrző Bizottság tagjait a PTE EHÖK Küldöttgyűlése választja meg abszolút többséggel.

A teljes kiírást itt találjátok.