Diákhitel Ösztöndíj Program

Ösztöndíj pályázat Diákhitellel rendelkező hallgatók számára

A Diákhitel Központ Zrt., mint a felsőoktatásban tanuló hallgatók első számú pénzügyi partnere, társadalmi felelősségvállalása okán feladatának tekinti, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a jövő kiválóságait, hozzájáruljon az értelmiségi lét alapjainak megteremtéséhez.

A Társaság a 2016/17-es tanévben első alkalommal elindítandó programja olyan Diákhitellel (Diákhitel1, Diákhitel2) rendelkező hallgatókat kíván segíteni, akik saját szakterületük leendő mestereivé válhatnak, és már egyetemi/főiskolai hallgatóként komoly eredményeket, sikereket tudhatnak maguk mögött.

 A Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Ösztöndíj Programja az alábbiakban részletezett feltételekkel kerül meghirdetésre.

1.      A pályázat célja

A tehetséges és/vagy kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó, Diákhitellel (Diákhitel1, Diákhitel2 érvényes szerződéssel) rendelkező egyetemi/főiskolai hallgató ösztöndíj keretében történő támogatása a 2016/17-es tanév során (két egymást követő tanulmányi félévben, azaz 10 hónap időtartamban).

2.      Általános pályázati feltételek

Az pályázhat, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

·         magyar állampolgár;

·         Magyarországon személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhellyel rendelkezik;

·         életkora: 18-40 éves kor között (a pályázat beadási határidejéig 40. életévét nem tölti be);

·         Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlával rendelkezik;

·         a pályázat benyújtását megelőző két tanulmányi félévben valamint a pályázat benyújtásának tanulmányi félévében aktív hallgatói jogviszonya állt/áll fenn államilag elismert magyarországi felsőoktatási intézményben, ahol nappali tagozaton alap/mester vagy osztatlan képzésre jár (továbbiakban: hallgató);

·         a pályázat benyújtását megelőző két tanulmányi félévben, azaz a 2015/2016. tanév őszi és tavaszi félévében 4,00 vagy azt meghaladó súlyozott tanulmányi átlagot ért el (25 kredit/félév);

·         hatályos Diákhitel (Diákhitel1 vagy Diákhitel2) szerződéssel rendelkezik és legalább egy félévben Diákhitel folyósítás történt részére;

·         vállalja, hogy az ösztöndíj folyósításának szabályozása tárgyában a Diákhitel Központ Zrt.-vel szerződést köt.

Nem pályázhat:

·         a Diákhitel Központ Zrt. munkavállalója és azok Ptk. 8:1. § szerinti hozzátartozója;

·         azon törlesztési szakaszban lévő Diákhitel szerződéssel rendelkező személy, akinek több mint 6 havi kötelező törlesztőrészletnek megfelelő összegű, vagy azt meghaladó fizetési hátraléka áll fenn a Diákhitel Központtal szemben.  

3.      Az ösztöndíjban részesülők száma, az ösztöndíj folyósítása, mértéke

A Diákhitel Ösztöndíj Program összesen 14 fő pályázót támogat ösztöndíj folyósításával.

Az ösztöndíj időtartama (folyósítása) és összege:

·         A 2016/2017-es tanév két egymást követő tanulmányi félévében, azaz összesen 10 hónapon keresztül, 2016 szeptemberétől 2017 júniusáig.

·         A 2016. szeptember és október havi ösztöndíj a pályázatok elbírálását követően visszamenőlegesen kerül folyósításra.

·         Hallgatónként 70. 000 Ft/hó, azaz összesen 700.000 Ft/tanév összegben kerül folyósításra.

Az ösztöndíjjal járó minden kötelezően befizetendő adó és járulék megfizetését a Diákhitel Központ Zrt. vállalja.

Amennyiben a nyertes pályázó az ösztöndíj folyósítással érintett valamely félévben nem rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal, azt írásban jeleznie kell a Diákhitel Központ Zrt. részére. A nyertes pályázó hallgatói jogviszonyának szünetelése alatt az ösztöndíjra nem jogosult, a szüneteléssel érintett időszakra eső ösztöndíjtól véglegesen elesik.

4.      A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázat kizárólag elektronikus formában nyújtható be, e-mail-en keresztül az osztondijprogram@diakhitel.hu címre. A pályázat fejlécében a pályázónak fel kell tüntetnie: Pályázat Diákhitel Ösztöndíj Programra.

Benyújtási határidő: 2016. szeptember 26.  (hétfő) éjfél

Felvilágosítás, információ: www.diakhitel.hu/osztondijprogram honlapon, illetve telefonon a Diákhitel Központ Marketing és Kommunikációs Igazgatóságán a +36 1 224 9665, +36 1 224 9675-os telefonszámokon hétfőtől csütörtökig 10.00 órától 15.00 óráig.

5.      Az érvényes pályázathoz kötelezően benyújtandó:

·         bemutatkozó levél, amely tartalmazza a pályázó személyes adatait (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, diákigazolvány száma); legfontosabb, legkiemelkedőbb eredményeit, amelyek alapján a pályázatra jelentkezik;

·         a felsőoktatási intézmény által kitöltött hallgatói jogviszony igazolása az előző két tanulmányi félévről;

·         Diákhitel szerződésének szerződésszáma (Diákhitel1 vagy Diákhitel2);

·         a 2. pontban meghatározottak szerinti tanulmányi átlagot igazoló indexmásolat;

·         az értékelési szempontokban meghatározott, pontot érő eredményeket igazoló okiratok, illetve okiratok másolata a 7. pontban található táblázatban foglaltak szerint.

6.      A pályázat elbírálása

A pályázatok értékelése a következők szerint történik:

Első fordulós értékelés

A pályázatok elbírálása két körben történik meg. Első körben a Diákhitel Központ Marketing és Kommunikációs Igazgatósága megvizsgálja, hogy a beadott pályázatok a kiírásban meghatározott kritériumoknak megfelelnek-e, a pályázati dokumentáció érvényes-e. Amennyiben a tartalmi és formai kritériumoknak eleget tett a pályázat, úgy kerülhet sor a 2. fordulós szakmai értékelésre. Hiánypótlásra nincs lehetőség.  

Második fordulós értékelés

A formai szempont alapján előszűrt érvényes pályázatokat egy háromtagú szakmai bizottság, az ún. Diákhitel Szakmai Grémium értékeli, és tesz javaslatot a nyertes pályázókra az objektivitást szem előtt tartó értékelési szempontrendszer alapján. Az értékelés szempontjait a következő pontban mutatjuk be.  Amennyiben többen azonos pontszámot érnek el az értékelési skálán, azon hallgató pályázók élveznek előnyt, akik első diplomásként végzik tanulmányaikat. A Diákhitel Szakmai Grémium által tett javaslat alapján, a 14 fő nyertes pályázó kiválasztására a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója jogosult.

A Diákhitel Szakmai Grémium tagjai:

·         Bugár Csaba, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója

·         dr. Pavlik Lívia, a Budapesti Corvinus Egyetem kancellárja

·         Szvetelszky Zsuzsanna, szociálpszichológus

A Szakmai Grémium tagjai változtatásának jogát a Diákhitel Központ Zrt. fenntartja.